Редакција

Главни и одговорни уредник:
Јелена Марковић

Редакција:
Емир Хамдан
Душан Станојевић
Марина Недељковић

Графички дизајн:
Александар Воркапић