Редакција

Главни и одговорни уредник:

Немања Станковић

Редакција:
Емир Хамдан
Душан Станојевић

Графички дизајн:
Александар Воркапић